2 July, 2019

IKEA har en positiv och signifikant effekt på bostadspriser

Nyligen lanserades Handelns Forskningsinstituts första working paper, "Retail and Place Attractiveness: The Effects of Big-box Entry on Property Values". Studien visar att etableringen av IKEA varuhus har en positiv och signifikant effekt på bostadspriserna i varuhusets omgivning. Effekten är dock inte linjär utan varierar med avståndet från den nya butiken.

Motståndare till etableringar av stora detaljhandelsföretag hävdar att de genererar buller, ökad trafik, nedskräpning, och andra typer av föroreningar. Å andra sidan, förespråkare hävdar att tillgång till stora detaljhandlare inte bara genererar direkta ekonomiska fördelar men också en mängd positiva överspillningseffekter och kan därför bidra till en orts ökad attraktionskraft.

 

Vi använder etableringen av nya IKEA handelsområden i Sverige som ett kvasi-experiment för att empiriskt testa dessa konkurrerande argument och visar att stora detaljhandelsetableringar har en positiv påverkan på ortens attraktionskraft (mätt med hjälp av fastighetspriser) och att denna effekt är icke-linjär i avståndet till varuhuset.

 

Våra resultat tyder på att etableringar av IKEA handelsområden har effekten att det ökar fastighetspriserna med i genomsnitt 4,4% eller 60,000 SEK (5,500 EUR) i etableringsregionerna. Dessutom observerar vi ett inverterat-U relation mellan tillgången till det nya IKEA handelsområdet och fastighetspriserna. Fastigheter som ligger närmast det nya IKEA handelsområdet påverkas inte alls av den nya etableringen, medan fastigheter som ligger 1,5 km bort ökar i genomsnitt med knappt 7% i pris, en effekt som når ett maximalt värde vid ca 2 km och planar sedan långsamt ut till cirka 2% vid 10 km från det nya IKEA handelsområdet.

 

En möjlig tolkning av våra resultat är att de positiva och negativa effekterna från nya stora handelsetableringar såsom IKEA upphäver varandra i närheten av det nya varuhuset; med ökande avstånd från den nya etableringen planar dock ut de negativa effekterna medan de positiva inte gör det lika snabbt.

 

Studien är författat av Sven-Olov Daunfeldt, Handels Forskningsinstitut och Högskolan Dalarna; Oana Mihaescu, Handels Forskningsinstitut; Özge Öner, University of Cambridge and Institutet för Näringslivsforskning; och Niklas Rudholm, Handels Forskningsinstitut.

 

Ett särskilt tack till Hakon Swenson Stiftelsen för deras stöd till denna forskning.

 

Studien kan laddas ner här.

Dela denna artikeln: