28 June, 2022

Ny rapport visar positiva effekter av frivilliga BID-program

​I en ny rapport ​undersöker Oana Mihaescu, tillsammans med Niklas Rudholm och Sven-Olov Daunfeldt, effekterna av frivilliga Business Improvement Districts (BID) på centrala handelsområden i mindre städer i Sverige.​ 

Rapporten bidrar med ny kunskap om effekter av BID-program som bygger på frivillighet i finansiering och deltagande. Frågan studeras genom att använda genomförandet av ett BID-program i Sverige år 2015 som ett kvasi-naturligt experiment. I studien kombineras en kvantitativ analys med en kvalitativ undersökning för att utvärdera både den faktiska och den upplevda utvecklingen i BID-områdena, samt analysera hur dessa två aspekter är relaterade till varandra.

 

Resultaten visar att:

 

  • Det frivilliga BID-programmet i Sverige ökar arbetsproduktiviteten för företagen inom BID-områdena med i genomsnitt 7,62 procent. Detta kan relateras till en ökning av omsättningen för företagen i området (+11,65 procent), medan små förändringar av antalet anställda observeras till följd av BID-programmet.
  • Effekterna av BID-programmet på företagens utveckling är kortsiktiga och avtar över tid. Kort efter genomförandet leder programmet till en ökning av omsättningen (+12,40 procent år 2015 och +13,74 procent år 2016), men effekten avtar sedan till +5,92 procent år 2017 och är inte statistiskt signifikant skild från noll år 2018. Effekten på antalet anställda är positiv det första året efter det att BID-programmen implementeras, men inte senare.
  • Antalet brott är mindre i BID-områdena jämfört med kontrollstäderna tre år efter implementeringen av BID, det vill säga under åren 2016, 2017 och 2018. Skillnaden är dock statistisk signifikant endast för år 2018 (-4,94 procent). Forskarna finner inga statistiskt signifikanta effekter av BID-programmet på fastighetsvärden inom BID-området.
  • Det finns inga signifikanta effekter på företagens utveckling (omsättning, sysselsättning och produktivitet) eller på fastighetsvärdena utanför de geografiska gränserna för BID-områdena. Brottsnivåerna är något högre strax utanför BID-områdena jämfört med kontrollstäderna, men endast statistisk signifikant under det första året efter det att BID-programmet genomfördes (+3,43 procent).
  • Den kvalitativa undersökningen indikerar att en begränsning med de frivilliga BID-programmen i Sverige är att investeringarna ofta är små, samt att det är svårt att hitta en fortsatt finansiering efter att den initiala finansieringen har tagit slut. Detta kan minska aktörernas vilja att bidra till BID processen, speciellt i mindre städer där resurserna tenderar att vara limiterade. En relativt stor andel av finansieringen verkar också spenderas på administration och samverkan, vilket kan minska BID-programmets effektivitet och även äventyra dess legitimitet. Konsekvensen blir att finansieringen inte räcker till för att utföra alla åtgärder som behövs för att långsiktigt förbättra den fysiska miljön och säkerhetsläget. Detta skulle kunna förklara varför de positiva effekterna på företagens utveckling avtar med tiden, varför forskarna inte ser en betydande nedtrappning i antalet brott, varför den upplevda säkerheten inte förbättras i de studerade städerna och varför fastighetsvärdena inte verkar påverkas av BID-programmet.

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att frivilliga BID-program kan ge upphov till positiva effekter på företagens utveckling, samt att det finns tecken på de har en potential att minska brottsligheten. Effekterna är dock begränsade i tid och rum, sannolikt på grund av programmens kortsiktiga natur och begränsade ekonomiska resurser. För att frivilliga BID-program i mindre städer ska bli mer effektiva på sikt behöver beslutsfattarna sannolikt etablera mer långsiktigt hållbara projekt som mer radikalt förändrar den socioekonomiska miljön.

 

Projektet har finansierats av Handelsrådet. Mer information här.

 

Rapporten laddas ner här.

 

En sammanfattning av projektets laddas ner här.

 

För mer information kontakta Oana Mihaescu.

Dela denna artikeln: