7 June, 2023

Nytt working paper: Calculating the probability of collusion based on observed price patterns

Nytt working paper av David Granlund och Niklas Rudholm: Calculating the probability of collusion based on observed price patterns.

 

Det finns skäl att tro att dagens regelverk på den svenska generikamarknaden i många fall underlättar för de företag som skulle vilja skapa och upprätthålla prissamordningar.

 

Marknaden för flertalet läkemedelssubstanser kännetecknas av få aktiva företag, som dessutom känner varandra väl då man möts på flera marknader. Prisperioderna är korta, endast en månad. Auktionsförfarandet som används för att sätta priser ger företagen god kännedom om andra företags priser och data över sålda kvantiteter är enkelt tillgängliga för företagen. Efterfrågan på en viss marknad är oftast förutsägbar, och konkurrensen sker endast i en dimension, priser. Alla dessa marknadskaraktäristikor har i tidigare forskning visats underlätta prissamordningar. Utöver detta gör läkemedelsförmånen konsumenterna mindre priskänsliga när man köper läkemedel vilket innebär att monopolpriset (vilket är det pris som samordningen normalt hoppas uppnå) är högt på läkemedelsmarknaden.

 

Ovanstående indikerar att prissamordningar borde vara vanligt förekommande på marknaden för generiska läkemedel, och att de samordningarna dessutom borde ha betydande priseffekter. Vi finner att drygt 60% av observationerna i våra data är del av ett prismönster som beräknas ha orsakats av prissamordningar, och att dessa misstänkta prissamordningar leder till ökade priser med mellan 30 och 65% beroende på statistisk specifikation. Sammantaget orsakar prissamordningar merkostnader på mellan 375 och 694 miljoner kronor årligen under den studerade tidsperioden.

 

Lyckligtvis finns några enkla regelreformer som skulle göra det betydligt svårare att skapa och upprätthålla prissamordningar. Våra resultat visar att om man ökar antalet budgivare så faller sannolikheten för prissamordningar snabbt, och en ökning av antalet budgivare från två till fyra halverar risken för prissamordningar. Således bör de avgifter som tas ut för att delta på marknaden hållas så låga som möjligt för att maximera antalet deltagare i auktionerna. En annan enkel åtgärd vore att utöka prisperiodernas längd. Förlängda prisperioder från en till tre månader skulle enligt teoretiska beräkningar i vårt working paper få fler samordningar att bryta samman än att öka antalet företag från två till fyra.

 

Sammanfattningsvis visar vi i vårt working paper att marknaden för generiska läkemedel uppvisar tydliga problem med prissamordningar och att dessa leder till betydande merkostnader för regioner, stat och konsument, men också att problemen enkelt skulle kunna minskas genom reformer för att öka prisperiodernas längd och antalet budgivare på marknaden.

 

Detta är working paper no. 28 för Handelns forskningsinstitut (HFI).

 

Dela denna artikeln: