18 February, 2023

Debatt: Handels lönekrav är problematiska

Handels­anställdas satsning på höjda ingångs­löner motverkar de egna medlemmarnas intressen såväl som möjligheten till arbete för individer med sämre arbets­marknads­utsikter. Det skriver Hans Seerar Westerberg.

Hans Seerar Westerberg skriver i SvD debatt om Handelsanställdas krav på höjda ingångslöner. 

Varför är då höjda ingångslöner problematiskt?

 

• För det första kommer högre ingångs­löner att leda till ökad arbetslöshet och färre arbetade timmar. Nio av tio av alla timanställda i detalj­handeln hade i min avhandling en löneinkomst som ligger mycket nära en ingångslön. Detta är en tydlig indikation på att ingångs­lönerna inom detalj­handeln är så höga att de utestänger personer som skulle kunna tänka sig att arbeta för lägre löner än den rådande ingångslönen.

Jag har också analyserat om handels­företagen anställer fler till rådande ingångs­löner om arbets­givar­avgiften, och därigenom företagens lönekostnader, sänks. Resultaten är entydiga. Sänkta arbetskrafts­kostnader leder både till att handlare anställer fler personer till ingångslönen och att de som arbetar till en ingångslön arbetar fler timmar. Omvänt skulle höjda ingångslöner innebära färre instegsjobb och att antalet arbetade timmar minskar för dem som arbetar till en ingångslön.

 

• För det andra finns det en betydande risk att högre ingångslöner i handeln cementerar det omfattande utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbets­marknaden. Detalj­handeln kan vara en instegs­bransch och integrations­motor. Högre ingångslöner kommer dock innebära att utrikes födda som står långt från arbets­marknaden konkurreras ut av unga inrikes födda med teoretisk gymnasie­utbildning, som arbetar tillfälligt i handeln före eller parallellt med sina universitets­studier.

 

• För det tredje får äldre och mer erfarna medarbetare inom handeln en svagare löneutveckling. Ingångs­lönerna i detaljhandels­avtalet har under lång tid ökat snabbare än median­lönen för detaljhandels­anställda. Konsekvensen är att unga med liten yrkeserfarenhet, som ofta inte är fackligt anslutna, får en högre lön på bekostnad av arbetstagare med ett långt yrkesliv inom handeln. Detta förstärks av mycket generösa ersättningar för arbete under kvällar och helger, vilket gynnar unga och tidsbegränsat anställda arbetstagare som inte har familj. Detta resulterar också i hög personal­omsättning.

 

Dela denna artikeln: