15 May, 2023

Nytt working paper: Institutional isomorphism and CSR reporting of small and medium sized enterprises

Nytt working paper av Asif M. Huq, Fredrik Hartwig, Wensong Bai & Niklas Rudholm: Institutional isomorphism and CSR reporting of small and medium sized enterprises.

 

Från och med 2017 är de flesta företag i Sverige med fler än 250 anställda ålagda att rapportera hur de arbetar med CSR-frågor utifrån ett EU-direktiv. Tanken med det nya regelverket var att öka rapporteringen hos vissa stora företag som ansågs lägga för lite vikt vid CSR-frågor, och således göra rapporteringen mera enhetlig mellan stora företag. Företag med färre än 250 anställda undantogs då man ansåg att regelverket skulle skapa onödigt höga administrativa kostnader om de infördes också i mindre företag.

 

Vår studie visar att även om reformen ökat CSR-rapporteringen generellt i de företag som är direkt påverkade av det nya regelverket, så har det nya regelverket inte lyckats reducera skillnaderna i rapportering mellan de företag som hade en låg- och en hög nivå på rapportering vid reformens införande. En generös tolkning av våra resultat ger vid handen att gapet mellan låg- och högrapporterande företag är oförändrat efter reformen, medan en mera sannolik tolkning är att gapet vidgats något för de företag som lyder under regleringen. Rapporteringen har dock ökat markant i den grupp små och medelstora företag som låg under, men nära, storleksgränsen för rapportering.

 

Reformens mål om att minska skillnaden i rapportering i de direkt påverkade företagen verkar således inte ha uppnåtts, medan det finns en betydande risk att det nya regelverket medfört ökade administrativa kostnader för CSR-rapportering för den grupp av små och medelstora företag som var tänkta att skyddas från just detta.

 

Detta är working paper no. 27 för Handelns forskningsinstitut (HFI).

Dela denna artikeln: