26 March, 2019

Större handelsetableringar leder högre produktivitet bland små detaljhandelsföretag

Oana Mihaescu och Niklas Rudholm, forskare vid Handelns Forskningsinstitut, har tillsammans med Yujiao Li och Johan Håkansson, Högskolan Dalarna, publicerat artikeln ”Agglomeration economies in urban retailing: are there productivity spillovers when big-box retailers enter urban markets?” i den vetenskapliga tidskriften Applied Economic Letters.

Resultaten från studien visar att etableringen av stora detaljhandelsföretag – handelsetableringar – har positiva spridningseffekter på detaljhandlare belägna i större städer, men dessa effekter är begränsade till relativt små företag. Detta motsäger resultaten från tidigare studier som har funnit att etableringen av stora detaljhandelsföretag inte påverkar produktiviteten hos befintliga detaljister när etableringen sker i större städer.  Författarna menar att detta beror på att spridningseffekter är svåra att upptäcka när traditionella ekonometriska modeller används på ett fullständigt urval av företag på grund av för hög variation bland företagen i urvalet.

 

En tvåstegsprocedur används därför i studien där en ”panel smooth transition regression” modell först används för att hitta storlektrösklar för hur detaljhandelsföretag påverkas av stora detaljhandelsetableringar. I det andra steget används en så-kallad ”difference-in-difference” -modell för att bestämma riktningen och storleken på effekten av stora handelsetableringar på företagens produktivitet i varje undergrupp. Enligt resultaten leder en ny stor handelsetablering till att produktiviteten ökar med 9% hos små detaljhandelsföretag som är har en kapitalstock på mindre än 1 500 000 SEK (ca 140 000 EUR). De större företagens produktivitet påverkas däremot inte av den nya handelsetableringen.

 

Artikeln kan laddas ned här.

 

För frågor kring denna forskning kontakta Dr. Oana Mihaescu.

Dela denna artikeln: