Projekt

Att överleva COVID-19-pandemin: handelns anpassningsstrategier

Finansiär: Handelsrådet

Projektledare: Anders Bornhäll, HFI

Projektperiod: 2021 – 2024

Utbrottet av Covid-19 innebar att de flesta länder införde kraftiga restriktioner för att minska smittspridningen och antalet dödsfall. I jämförelse med många andra länder förlitade Sverige sig mer på rekommendationer än hårda restriktioner. Allmänheten följde dock rekommendationerna om social distansering i relativt hög utsträckning, vilket innebar att många företag inom de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna, t ex detaljhandeln, drabbades hårt av pandemin. Dessa företagare tvingades snabbt att anpassa sin verksamhet för att överleva en kris som de inte kunde ha förutsett.

 

Syftet med detta projekt är att studera hur handelsföretagen påverkades och anpassade sig under Covid-19 pandemin, samt om deras anpassningsprocess är relaterad till deras framtida tillväxt och överlevnad. Mer specifikt vill vi besvara följande tre frågeställningar:

 

  1. Hur påverkade utbrottet av Covid-19 handelsföretagen i Sverige?
  2. Hur anpassade sig handelsföretagen till pandemin, givet deras specifika förutsättningar innan utbrottet av Covid-19?
  3. Påverkar handelsföretagens anpassning till pandemin deras framtida tillväxt och sannolikhet att överleva krisen?

 

Projektet är av betydelse för handelsbranschen eftersom det ger oss kunskap om hur detaljhandelsföretagen har påverkats av en pandemi som de inte kunde ha förutsett. Detta innebär bland annat att resultaten i projektet kan ge en ökad förståelse för vilka faktorer som är av betydelse för att handelsföretag ska kunna överleva externa kriser och växa sig starkare. Projektet kommer också att ge en inblick i vilka handelsföretag som fick olika företagsstöd och på vilket sätt detta är relaterat till deras framtida tillväxt och överlevnad.

 

Projektet är av akademisk betydelse eftersom tidigare studier av Covid-19 pandemin tenderar att använda sig av data på en hög aggregeringsnivå, alternativt enkäter. Detta beror på att forskare generellt sett inte har tillgång till data på företagsnivå som kan kopplas med de anställda i företaget. I de fall som detta datamaterial finns så tenderar det att vara tillgängligt för forskning med flera års fördröjning. Forskargruppen har därför en möjlighet att vara bland de första som publicerar resultat om hur enskilda företag har påverkats och anpassat sig till pandemin, samt hur detta är relaterat till deras situation innan utbrottet av Covid-19. Projektet kommer att baseras på tidigare forskning om hur företag har anpassat sig till olika kriser, samt addera kunskap om företagens strategiska val i sådana krissituationer.

 

Projektmedlemmar: Anders Bornhäll, Handelns Forskningsinstitut, Niklas Elert, Handelns Forskningsinstitut, Hans Seerar Westerberg, Handelns Forskningsinstitut.