Projekt

Kan algoritmprissättning öka handelns lönsamhet? En jämförande analys av handelsföretag som använder algoritmprissättning och traditionell prissättning i sju länder

Finansiär: Hakon Swenson stiftelsen

Projektledare: Niklas Rudholm, HFI

Projektperiod: 2023 – 2025

Företag använder sig i allt högre utsträckning av algoritmer för att fatta beslut om priser. Chen m fl. (2016) rapporterar att en tredjedel av de drygt 1600 bästsäljarna på Amazons amerikanska marknadsplats använder algoritmprissättning. Även på den nordiska marknaden verkar användningen av algoritmprissättning vara utbredd. En studie av den norska konkurrensmyndigheten (Konkurrensetilsynet, 2021) fann att 55% av de granskade företagen använde sig av övervakningsalgoritmer och 20% av algoritmprissättning.

 

Vi avser att studera hur vanligt algoritmprissättning är bland de handelsföretag som är aktiva på prisjämförelsesidan Prisjakt i de sju länder där den är etablerad, hur dessa företag använder sig av algoritmprissättning, samt om de företag som använder algoritmprissättning är mera lönsamma än likvärdiga företag som inte gör det.

 

Projektet är relevant för handeln av flera anledningar. Vi anser det troligt att många svenska handlare i dagsläget överväger att gå över till någon form av algoritmprissättning, antingen i egen regi eller via de företag som levererar färdiga lösningar. Resultaten från vårt projekt ska då ses som en del av det informationsunderlag dessa handlare bör ha tillgång till inför ett beslut om att införa algoritmprissättning. I ett längre perspektiv kommer handeln dessutom sannolikt att bli mer internationell, och i det perspektivet ger vår forskning också insikt i om och hur algoritmprissättning skulle kunna användas för att möta ökad internationell konkurrens.

 

Projektdeltagare: Niklas Rudholm, Handelns Forskningsinstitut, Kenneth Carling, Högskolan Dalarna, David Granlund, Umeå Universitet, Charlie Lindgren, Högskolan Dalarna.