Projekt

Effekten av lokala samverkansprogram på brottslighet, företagsklimat och platsens attraktivitet i utsatta storstadsområden

Finansiär: Hakon Swenson stiftelsen

Projektledare: Oana Mihaescu, HFI

Projektperiod: 2023 – 2026

Samverkansprogram framhålls i den allmänna debatten som ett sätt att lyfta utsatta områden. Sådana program fokuserar ofta på att tillhandahålla tjänster såsom rengöring och underhåll av offentliga miljöer, att göra miljöerna inkluderande och trygga, organisera aktiviteter och event samt öka närvaron av poliser och ordningsvakter. Det saknas dock vetenskaplig evidens kring samverkansprogrammens effekter i de utsatta områden där de införts. Syftet med forskningsprojektet är att fylla denna kunskapslucka och undersöka effekterna av lokala samverkansprogram på utvecklingen i svenska stadsdelar som definieras som utsatta.

 

Vi vill utvärdera om samverkansprogrammen har förbättrat stadsdelarnas situation genom att minska brottsligheten, öka platsens attraktivitet, och förbättra företagsklimatet. En helhetsbedömning där dessa utfall beaktas samtidigt är viktig eftersom de är nära sammanlänkade. Detta sätter också fingret på handelssektorns roll för att samverkansprogram ska få långsiktig bärkraft. Ifall det blir tryggare att bedriva affärer i utsatta områden skulle inflödet av handlare och kunder kunna bli början på en god cirkel, som ytterligare förbättrar områdets trygghet och attraktivitet.

 

För att genomföra projektet kombinerar vi kvantitativ och kvalitativ analys i tre steg: 1) en översikt av de utsatta områdena, med fokus på utvecklingen av brottslighet, fastighetsvärden och företagsklimatet över tid, 2) en kvantitativ analys av hur samverkansprogrammen i de utsatta områdena påverkat våra utfallsvariabler jämfört med en kontrollgrupp av områden som liknar områdena som fått samverkansprogram, 3) en kvalitativ jämförande analys och utför även enkäter med berörda grupper i de analyserade områdena, för att bättre förstå orsakssambanden och hur den upplevda tryggheten i områdena påverkats.

 

Genom att fylla de betydande kunskapsluckor som finns kring samverkansprogrammens effekter kan forskningsprojektet hjälpa beslutsfattare att förstå utvecklingen i utsatta områden, hur effektiva samverkansprogrammen varit, samt vad människor som lever och verkar i områdena tycker. Vår förhoppning är att under projektets gång hitta framgångsrika exempel som kan ligga till grund för utvecklingsarbete i andra utsatta områden.

 

Projektdeltagare: Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut, Niklas Elert, Handelns Forskningsinstitut, Hans Seerar Westerberg, Handelns Forskningsinstitut.