Projekt

Platssamverkan som trygghet i den byggda miljön

Finansiär: Regeringskansliet

Projektledare: Niklas Elert, HFI

Projektperiod: Januari 2024 – Februari 2024

Bakgrund

Regeringen tillsatte i juni 2023 utredningen ”Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön” (dir 2023:99) med uppdrag att titta bland annat på frågan om så kallad platssamverkan.

Det finns i Sverige och internationellt olika modeller för samverkan mellan offentliga och privata aktörer som syftar till att stärka platsers och områdens attraktivitet, öka tryggheten och stärka det lokala näringslivet. I Sverige används ofta uttrycken platssamverkan eller BID för att beskriva sådant arbete som syftar till att samordna olika aktörers resurser för att gemensamt vidta åtgärder och tillhandahålla service inom ett geografiskt avgränsat område.

Som en del av uppdraget ska utredningen ta del av och redovisa för- och nackdelar med förekommande samverkansmodeller i jämförbara länder.

 

Uppdragets mål och syfte

HFI:s mål är att ta fram en rapport som kartlägger lagstiftningen kring platssamverkan i relevanta och jämförbara länder, med fokus på Nord- och Västeuropa.

Rapporten kommer innehålla sammanställning och analys av befintlig kunskap om platssamverkan/BID samt kring hur lagstiftningen gällande platssamverkan ser ut, med fokus på:

  • i vilken utsträckning och för vilka aktörer som platssamverkan är frivillig respektive tvingande,
  • hur en eventuell obligatorisk samverkan inträder (dvs om det är någon som kan initiera det eller om det sker per automatik),
  • vad ett eventuellt tvång innebär för de ingående aktörerna,
  • hur en eventuell obligatorisk samverkan finansieras, och
  • hur man fall säkerställer att reglerna efterlevs.

Arbetet tar formen av en kartläggande litteraturstudie av den vetenskapliga och policyrelaterade litteraturen kring BIDs och liknande projekt för platssamverkan.

Rapportens syfte är att ge Regeringskansliet ett gott underlag för en redovisning av för- och nackdelar med förekommande samverkansmodeller i jämförbara länder (se direktiv 2023:99).

 

Projektgrupp

HFI arbetar med projektgrupper för samtliga uppdrag och projektgruppen för ovan beskrivna projekt består av följande personer:

 

Projektledare
Fil.dr. Niklas Elert är verksam vid Handelns Forskningsinstitut och ledamot i Regeringens Produktivitetskommission. Niklas forskning rör sambandet mellan lagar och regleringar, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt, och han har publicerat sig i högkvalitativa tidskrifter som Entrepreneurship Theory and Practice och Journal of Economic Behavior and Organization. Han har studerat företagsinträde och tillväxt i handelssektorn och andra delar av ekonomin, samt effekterna av entreprenörskapsutbildning på individers karriärutfall. I projektet leder Niklas arbetet med den kartläggande litteraturstudien. Han leder också produktionen och publiceringen av arbetsrapporten.

 

Övriga projektmedlemmar
Fil.dr. Oana Mihaescu är forskningschef på Handelns Forskningsinstitut. Oanas forskning är fokuserad på studier inom området ekonomisk geografi. Bland annat har Oana undersökt effekter av Business Improvement Districts i Sverige, regionala effekter av nya IKEA-etableringar, ekonomiska effekter av externa köpcentrum, samt stödmodeller för service på landsbygden i Sverige. Hon har publicerat sin forskning i tidskrifter såsom Regional Studies, Geographical Analysis och Papers in Regional Science, och författat flera praktikfokuserade rapporter, bland annat på uppdrag av Statens Offentliga Utredningar. I projektet kommer Oana att jobba med den teoretiska modellen, och tillsammans med Niklas med den kartläggande litteraturstudien.

 

Tidplan och leverans

Projektet inleds i samband med att denna offert övergår i avtal. Slutleverans för projektet är den 29:de februari 2024. Rapporten presenteras i ett Word-dokument.