Projekt

Är den gröna omställningen ekonomiskt hållbar? Effekter av stora investeringar på entreprenörskap och företagsdynamik i den svenska småstaden

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Projektledare: Oana Mihaescu, HFI

Projektperiod: 2025 – 2027

Just nu pågår flera storskaliga industrietableringar i samband med en grön omställning. Dessa investeringar betraktas ofta som en lösning för regioner på landsbygden och i småstäder som tidigare kännetecknats av ekonomisk nedgång. Effekterna på den regionala ekonomin är dock komplexa och inte helt klarlagda. Detta projekt syftar till att belysa hur dessa etableringar påverkar ekonomin i regionen. Den empiriska studien fokuserar på etableringen av Northvolt Ett i Skellefteå.

 

Projektet fokuserar särskilt på: 1) Vilka är de ekonomiska effekterna? Detta inkluderar effekter på sysselsättning, löner, bruttoregionalprodukt och bostadspriser. Hur påverkas företagens prestation (försäljning, lönsamhet och sysselsättning), dynamik (entreprenörskap och nedläggning) samt branschsammansättning? Innebär etableringen att regionen blir mer sårbar i framtiden? 2) Vilka är effekterna på den lokala arbetsmarknaden? Detta inkluderar effekter på sysselsättning, eventuella undanträngningseffekter, löner, uppkomst av ”fly-in-fly-out”-dynamik där anställda bor och arbetar i olika regioner, samt arbetskraftens sammansättning när det gäller exempelvis utbildningsnivå. Projektet förväntas ge värdefull kunskap om i vilken utsträckning stora industrietableringar på landsbygd och i mindre städer kan främja långsiktig ekonomisk tillväxt i dessa regioner.

 

De pågående storskaliga investeringarna i den gröna omställningen innebär möjligheter till ekonomisk utveckling i regioner på landsbygden och i småstäder som tidigare kännetecknats av ekonomisk nedgång. Projektet är därför mycket relevant ur ett policyperspektiv eftersom investeringarna är ett sätt att stimulera tillväxt i perifera regioner. Med investeringarna följer också utmaningar som är viktiga att ha kunskap om och dra lärdom av för att investeringarna skall bli såväl ekonomiskt som socialt hållbara.

 

Storskaliga industriinvesteringar på landsbygd och i mindre städer subventioneras ofta genom exempelvis lån, skattesänkningar eller investeringar i rekryteringsprogram. Dessutom innebär etableringarna stora satsningar på infrastruktur. Projektet ger därför värdefull kunskap till politiker om i vilken utsträckning dessa etableringar är långsiktigt ekonomiskt hållbara och om de stöd som ges därmed är samhällsekonomiskt motiverade.

 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Handelns Forskningsinstitut (HFI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Samarbetet grundar sig primärt på forskningskompetensen och komplementaritet hos de forskare som är involverade i projektet.

 

Projektgruppen kommer också samarbeta med Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Skellefteå kommun samt Northvolt Ett. En referensgrupp med representanter från dessa organisationer och företag har redan etablerats i syfte att ge värdefullt stöd och information under hela projektet. I referensgruppen ingår dessutom två svenska akademiker som akademiker som ställt relevanta kritiska frågor om den här sortens etableringar. Referensgruppen kommer också bidra till att sprida våra forskningsresultat. Förutom medlemmarna i referensgruppen kommer etablerade kontakter vid HUI Research och Svenska Stadskärnor bidra till att underlätta samarbetet mellan projektgruppen, myndigheter och andra berörda intressenter.

 

Projektdeltagare: Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut, Niklas Rudholm, Handelns Forskningsinstitut, Hans Seerar Westerberg, Handelns Forskningsinstitut, Kristina Nyström, KTH.