Anders Bornhäll

Ph.D.
anders.bornhall@hfi.se
Forskningsområden

Entreprenörskap, företagstillväxt, arbetsmarknadsekonomi and institutionell ekonomi.

Publiceringar
Pressfoto

Anders Bornhälls forskning är fokuserad mot institutionella hinder för entreprenörskap och företagstillväxt. I hans avhandling ”Unseen job creators and firm growth barriers” fokuserade han på två sådana potentiella barriärer för företagstillväxt: kapitalrestriktioner och anställningsskyddslagstiftningen.

Några av hans nyligen studerade forskningsfrågor är: Varför växer inte de flesta företagen? Är bristen på extern kapital en tillväxtbarriär för företag? Skyddas äldre arbetstagare av turordningsreglerna? Kan den så kallade insider-outsider-modellen förklara arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda? Leder svagare anställningsskydd till en högre sysselsättningsgrad?

Just nu studerar Anders Bornhäll karriärutvecklingen för unga som får sitt första jobb i handeln samt vad som kännetecknar handelsföretag som växer icke-organiskt.

Tillbaka till alla forskare